Onze website gebruikt cookies om je surfervaring te verbeteren. Om deze website optimaal te gebruiken vragen we je om akkoord te gaan met ons cookiebeleid.

Ik ga akkoord liever niet.

Veelgestelde vragen

Hier vind je een antwoord op de meest gestelde vragen die ons bereiken.

Vragen voor de ouders van onze (toekomstige) studenten.

Welke zijn de lesvrije dagen?

Overzicht van de resterende schoolvakanties tijdens schooljaar 2023-2024:

 • Dag van de Arbeid: woensdag 1 mei 2024
 • Hemelvaartweekend: donderdag 9 mei tot zondag 12 mei 2024
 • Pinksterweekend: zaterdag 18 mei tot en met maandag 20 mei 2024

Administratieve sluiting van zaterdag 6 juli tot en met dinsdag 13 augustus 2024

Overzicht van de lesvrije dagen op MIA tijdens schooljaar 2024-2025:

 • Begeleidende klassenraden (leerlingen lesvrij): donderdag 26 september 2024
 • Pedagogische studiedag: vrijdag 31 januari 2025
 • Facultatieve vrije dag: vrijdag 2 mei 2025

Overzicht van de schoolvakanties tijdens schooljaar 2024-2025:

 • Herfstvakantie: zaterdag 26 oktober tot zondag 3 november 2024
 • Kerstvakantie: zaterdag 21 december 2024 tot zondag 5 januari 2025
 • Krokusvakantie: zaterdag 1 maart tot zondag 9 maart 2025
 • Paasvakantie: zaterdag 5 april tot en met maandag 21 april 2025
 • Dag van de Arbeid: donderdag 1 mei 2025
 • Hemelvaartweekend: donderdag 29 mei tot zondag 1 juni 2025
 • Pinksterweekend: zaterdag 7 juni tot en met maandag 9 juni 2025

Administratieve sluiting van dinsdag 8 juli tot en met woensdag 14 augustus 2025

Een geactualiseerde detailkalender kan je via deze link raadplegen.

Kan mijn kind met het openbaar vervoer naar MIA?

MIA is goed bereikbaar met het openbaar vervoer. Plan jouw route op de site van De Lijn.

De meest nabijgelegen bushaltes zijn:

 • Sint-Kruis, Boogschutterslaan
 • Sint-Kruis, Kerk

Wanneer is er les op een gewone schooldag?

De school is elke dag open om 7.45 u. Vanaf 8.00 u. is er toezicht. De leerlingen die met de bus komen of vroeg op school zijn, mogen binnen wachten tot 8.00 u. Er is les van 8.30 u. tot 12.05 u. en van 13.10 u. tot 15.55 u.

In 5, 6 en 7 A-finaliteit - BSO ga je op stage. In principe zijn de stage-uren dezelfde als de lesuren. Deze uren kunnen echter ook aangepast worden aan de noden van de opleiding en/of de behoeften van het stageoord. Hiervoor verwijzen we naar de individuele stageregeling.

Hoe kan ik me inschrijven?

Je inschrijven op MIA kan in de loop van het schooljaar enkel na telefonische afspraak.

We nodigen je uit op een persoonlijk gesprek: waar we je vragen trachten te beantwoorden en luisteren naar wat je dochter /zoon nodig heeft om zich op onze school thuis te voelen.

Breng zeker je laatste eindrapport mee naar dit gesprek.

Meer info? Download onze brochure of contacteer ons!

Voor 1A bedraagt de maximumcapaciteit 63 leerlingen.

In het 1e jaar B bedraagt de capaciteit 26 leerlingen.

Ik zou mij graag mee inzetten voor mijn kind(eren) in school, wat kan ik doen?

Op MIA is een oudercomité actief. Samen vormen zij een groep enthousiaste dames en heren die zich willen inzetten voor het welzijn van de kinderen en de school.Een viertal keer per jaar zit het oudercomité samen met de directie van de school om constructief mee te werken aan een aantal projecten van de school.

 Een greep uit de activiteiten:

 • attentie voor de leerkrachten op de Dag van de Leerkracht
 • soep en een warme babbel van ouder tot ouder op het oudercontact
 • beheer van het sociaal fonds van de school
 • assistentie bij de infodag
 • koekenverkoop ten voordele van de school

Wat is de schoolraad?

De schoolraad is een formele en verplichte participatievergadering waarin een delegatie van leerkrachten, ouders, leerlingen, lokale gemeenschap en de directie zetelen. De schoolraad vergadert enkele keren per schooljaar.

Deze thema's komen onder meer elk jaar ter sprake:
- het schoolreglement
- het studieaanbod
- enkele belangrijke data tijdens het schooljaar
- infrastructuur, bouwplannen

Elke geleding heeft de kans om thema's op de agenda te zetten.

Welke schoolrekeningen mag ik verwachten?

Bij het begin van het schooljaar bezorgen we een lijst met financiële bijdragen die kunnen worden gevraagd. Deze lijst bevat zowel verplichte als niet-verplichte uitgaven. Op basis van deze lijst maken we een "prognose"

Vanaf oktober tot mei vragen we elke maand om 1/8 van het totaal voorspelde bedrag van de schoolrekening te storten. Je kan kiezen voor de eenvoud van een automatische domiciliëring.

In juni, op het einde van het schooljaar, volgt een gedetailleerde afrekening. Is er een overschot, dan wordt dat bedrag teruggestort.

Ouders met betalingsproblemen nemen contact op met de directeur. In alle discretie wordt een oplossing gezocht.

Hoe krijg ik een gratis account voor Word, Excel en Powerpoint?

Onze school betaalt correct voor de licenties van Microsoft-software (zoals Word, Excel, Access, Powerpoint). Leerlingen krijgen thuis op maximaal 5 toestellen gratis toegang tot deze software (Office 365).

Wat moet je doen?

 • Je surft naar http://portal.office.com.
 • Je geeft je gebruikersnaam in: voornaam.familienaam@miabrugge.be
 • Wachtwoord: je wachtwoord waarmee je inlogt op de computers op school (dat is niet noodzakelijk hetzelfde wachtwoord als Smartschool!)

Hoe krijg ik een studietoelage?

De schooltoeslag (vroeger "studietoelage" of "schooltoelage") hoeft voor basis- en secundair onderwijs niet meer aangevraagd te worden. Wie er recht op heeft, krijgt ze automatisch uitbetaald. Meer uitleg vind je op deze website.

Wat doe je bij afwezigheid?

Een leerling in het secundair onderwijs is verplicht om alle dagen tijdig aanwezig te zijn op school of deel te nemen aan buitenschoolse (lesvervangende) activiteiten.

Als je onvoorzien afwezig bent, is de algemene regel dat je ouders de school steeds zo snel als mogelijk en liefst vóór 8.45 uur telefonisch verwittigen. Ze delen de reden en de vermoedelijke duur van de afwezigheid zo vlug mogelijk mee aan het schoolsecretariaat via tel. 050 35 11 69.
We vragen om niet via mail te verwittigen. Het lezen van mails is geen prioritaire opdracht. Meer uitleg over afwezigheden lees je in het schoolreglement.

Vragen van onze leerlingen.

Enkele vragen en antwoorden die handig kunnen zijn voor onze leerlingen.

Hoe helpen wij met dyslexie?

We willen dat leerlingen zich goed voelen op onze school. We doen dan ook ons best opdat leerlingen met leerstoornissen (zoals dyslexie) ook de nodige schoolse competenties op het juiste niveau zouden kunnen verwerven.
Wie dyslexie heeft (met attest!), krijgt in september een handelingsplan. Dit handelingsplan wordt aangepast aan de individuele noden en behoeften van de leerling. Nadien wordt het voorgelegd aan de klassenraad en de ouders. Leerbegeleiders volgen de jongeren met dyslexie nauwgezet op. Begin tweede trimester is er een oudercontact waarop ouders het zorgbeleid kunnen bespreken met de leerbegeleiders. Eventuele opmerkingen en suggesties worden opgenomen in het handelingsplan. In onze omgang met jongeren met dyslexie volgen we deze leidraad.

Accepteren
Als schoolteam vinden we het belangrijk dat leerlingen met dyslexie alle kansen krijgen om optimaal te presteren. We tonen begrip voor hun problematiek, stellen een begeleidingsplan op maat voor en moedigen hen aan.

Stimuleren en begeleiden
We raden de leerlingen aan vooraan te zitten in de klas zodat de leerkracht ruim aandacht kan besteden aan hetgeen de leerling in de les noteert.
We zien op vraag van de leerlingen hun notities na en geven – indien nodig – een verbetersleutel mee.
We geven duidelijke instructies en leren de leerling ‘leren’. We kondigen toetsen en grote taken tijdig aan. We staan open voor hun hulpvraag.
We gebruiken zoveel mogelijk auditief en visueel materiaal.

Compenseren
We geven de leerlingen – indien ze dat wensen – meer tijd om een taak af te werken of om een boek te lezen.
We verplichten de leerlingen niet om aan het bord te werken of hardop te lezen.
We rekenen de spelfouten enkel mee bij taalvakken en dan alleen als er specifiek naar spelling of taalschat wordt gepeild.
Stelopdrachten worden beoordeeld op gedachtegang, structuur, zinsbouw, woordenschat, communicatief aspect, maar niet of minder op spelling.
Na afspraak laten we toe dat leerlingen met zware dysorthografie in de klas of bij de proefwerken gebruik maken van een laptop. Schriftelijke toetsen en/of proefwerken kunnen mondeling toegelicht worden.
We bieden de mogelijkheid om tijdens de proefwerken de taalvakken te laten voorlezen door de computer met de software SPRINT. Voor de niet-taalvakken kunnen ze hun proefwerken afleggen in de zorgklas waar ze over meer tijd beschikken.

Hoe helpen wij met dyscalculie?

We willen dat leerlingen zich goed voelen op onze school. We doen dan ook ons best opdat leerlingen met leerstoornissen (zoals dyscalculie) ook de nodige schoolse competenties op het juiste niveau zouden kunnen verwerven.
Wie dyscalculie heeft (met attest!), krijgt in september een handelingsplan. Dit handelingsplan wordt aangepast aan de individuele noden en behoeften van de leerling. Nadien wordt het voorgelegd aan de klassenraad en de ouders. Leerbegeleiders volgen de jongeren met dyscalculie nauwgezet op. Begin tweede trimester is er een oudercontact waarop ouders het zorgbeleid kunnen bespreken met de leerbegeleiders. Eventuele opmerkingen en suggesties worden opgenomen in het handelingsplan.
In onze omgang met jongeren met dyscalculie volgen we deze leidraad.

Accepteren
Als schoolteam vinden we het belangrijk dat leerlingen met dyscalculie alle kansen krijgen om optimaal te presteren. We tonen begrip voor hun problematiek, stellen een begeleidingsplan op maat voor en moedigen hen aan.

Stimuleren en begeleiden
We raden de leerlingen aan vooraan te zitten in de klas zodat de leerkracht ruim aandacht kan besteden aan hetgeen de leerling in de les noteert.
De leerling houdt zijn notities steeds goed bij. Hij noteert alles wat op bord komt (ook alle tussenstappen en tussenoplossingen). Hij mag de leerkracht vragen om de notities na te zien.
We geven duidelijke instructies en leren de leerling ‘leren’. We kondigen toetsen en grote taken tijdig aan. We staan open voor hun hulpvraag.

Compenseren
Leerlingen met dyscalculie mogen in de 2de en 3de graad een rekenmachine gebruiken wanneer in de oefening het rekenen niet centraal staat. In de 1ste graad is de toestemming van de leerkracht vereist bij gebruik van een rekenmachine.
Indien er veel te kennen theorie is voor een examen, kan de leerling in afspraak met de leerkracht eerst een deel krijgen waar enkel de theorie wordt ondervraagd. Vervolgens mag hij voor het oefeningendeel gebruik maken van een overzicht met de theorie.
We geven de leerlingen – indien ze dat wensen – meer tijd om een taak of toets af te werken.
Leerlingen met dyscalculie kunnen de proefwerken voor niet-taalvakken afleggen in de zorgklas waar ze over meer tijd beschikken. Leerlingen mogen aan de leerkracht met toezicht in de zorgklas vragen om een stukje examen voor te lezen (vb. getallen, formules, een bepaalde vraag).
Voor het examen krijgt de leerling een duidelijk overzicht van wat hij moet kennen en kunnen.

Dispenseren
Als het gaat over oefeningen waar het rekenen op zich van belang is, kan eventueel een eenvoudige rekenmachine toegelaten worden (waarmee je enkel +, -, x en : kan uitvoeren). De leerling zorgt ervoor dat hij over zo’n rekenmachine beschikt.
We verwachten van een leerling met dyscalculie geen letterlijke definities. Hij mag het probleem met eigen woorden uitleggen.
Voor toetsen en examens mag de leerling gebruik maken van een fiche met formules indien het gaat over 5 of meer dan 5 te kennen formules en van oplossingsschema’s.
Een aantal compenserende en dispenserende maatregelen voor dyscalculie worden niet toegestaan wanneer de kennis of beheersing noodzakelijk of cruciaal is voor het vak of de studierichting (meestal in sterk wiskundige richtingen).

Wat doen wij tijdens de middagpauze voor onze leerlingen?

Op MIA kunnen de leerlingen zich elke middag uitleven met sport. Zowat alle sporten komen aan bod:
- lopen
- zwemmen
- voetbal
- basket
- dans
- ...

Geregeld nemen leerkrachten het tegen leerlingen op.

Daarna worden er gezelschapsspellen gespeeld, is er een schaakclub; zijn er soms bijlessen ...

Hebben wij ook inspraak in school?

Op MIA is een leerlingenraad actief. Deze vergadert enkele keren per trimester, al dan niet met hulp van leerkrachten. De voorzitter van de leerlingenraad overloopt het verslag geregeld met de directie.

Je goed voelen op school, daar draait het toch allemaal om. Je brengt immers een groot deel van je wakkere tijd door op school. Als je je lekker in je vel voelt, dan gaat het allemaal een stuk makkelijker: leren, studeren, met leerlingen en leerkrachten samenwerken… De school als place to be …stel je voor. Het is net dat wat je ook als leerlingenraad wil doen: mee voor een toffe school zorgen waar leerlingen graag zijn. Daarvoor zet je activiteiten op poten en werk je voorstellen uit om de school te verbeteren.

Thema's die ter sprake komen:
- "hete hangijzers"
- items uit het schoolreglement
- organisatie MIA-feest

Welke activiteiten organiseert MIA?

Met meer dan 1700 activiteiten per jaar is de schoolkalender op MIA meer dan gevuld. Een greep uit de activiteiten:

Cultuur
Op geregelde tijdstippen staat cultuur op de schoolagenda: theater, film ... De schoolvoorstellingen betekenen voor heel wat leerlingen een kennismaking met cultuur in de breedste zin van het woord. De producties zijn aangepast aan de leeftijd, verrassend en verruimend. De voorbereiding en naverwerking gebeurt door de begeleidende leerkrachten.
Leerlingen van het zesde jaar maken ook kennis met het betere avondaanbod in Brugge.

Meerdaagse schoolreis
De laatstejaars gaan elk jaar enkele dagen op buitenlandse schoolreis: Parijs, Londen en Amsterdam stonden de afgelopen jaren op het programma.

Handelsbeurs
Leerlingen uit het studiegebied Ondernemen organiseren jaarlijks een handelsbeurs. Daar stellen ze hun stagebedrijven voor.

Week van het Frans
Elk onpaar jaar kleurt MIA gedurende één week "bleu-blanc-rouge": een Franse film, een blokje kaas, une petite histoire ...

Buitenlandse stage
Leerlingen van het 7e jaar Kinderzorg begeleiden gedurende 10 dagen kleine kinderen op een Intersoc-vakantie in Zwitserland of Oostenrijk, terwijl hun ouders zelf ook vakantie nemen.

Leerlingen van 6BI-SETA-GWW en 6KV-7BS kunnen 14 dagen op stage naar Dublin in het kader van Erasmus+.

Europese uitwisselingen
Onze school participeert intensief aan uitwisselingsprojecten met andere Europese scholen. In de afgelopen jaren trokken we naar Schotland, Duitsland, Estland, Roemenië, Italië ...

Oud-leerlingen
Oud-leerlingen vinden jaarlijks de weg naar de school op een oud-leerlingendag. Zij delen hun ervaringen ook met de laatstejaars die op het punt staan een belangrijke studiekeuze te maken.

Ik ben mijn wachtwoord van Smartschool vergeten.

Heb je in je persoonlijke profiel een e-mailadres ingegeven, dan kan je via het stappenplan achter deze link je wachtwoord terugvinden.

Lukt dat niet, dan kunnen onze ICT'ers je account resetten. Opgelet: alle gekoppelde accounts (ouders, leerlingen, eventuele ondersteuner ...) worden ook gereset.

Waar kan je verloren voorwerpen vinden?

Verloren voorwerpen bewaren we gedurende enkele weken in de glazen kast in hall D.

Vind je je verloren voorwerpen niet meteen, neem dan zeker een kijkje in de klaslokalen waar je recent les gehad hebt of aan de kapstokken.

Vragen van oud-leerlingen.

Ik ben mijn diploma kwijt. Kan ik een nieuw ontvangen?

Vind je je diploma niet meer of is het vernietigd? Een origineel diploma kunnen we niet vervangen. We kunnen je wel officieel vervangend attest bezorgen.

Een vervangattest opmaken, kost ons wat tijd. Daarom vragen we 20 euro als bijdrage in de kosten. (Via de overheid kost het je meer.)

Sommige attesten kunnen we als school zelf opmaken, andere (vooral oudere) moeten gehomologeerd worden door de overheid. We kunnen je dus niet altijd meteen helpen. We maken ook geen vervangattesten op tijdens de schoolvakanties.

Het best zoek je dus toch nog eens in je oude papieren. Vind je je diploma niet, contacteer ons dan via de gekende wegen.

Heb je nog vragen of wens je je in te schrijven?

Registreren voor onze school